Tidsbegrænsede lejemål

Læsetid: 2 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Som udgangspunkt er en lejekontrakt tidsubegrænset, det vil sige, at den løber indtil udlejer eller lejer bringer lejeforholdet til ophør. Lejekontrakter kan dog gøres tidsbegrænset, hvilket medfører at lejemålet ophører på et forudbestemt tidspunkt uden forudgående varsel.

Begrundelse for tidsbegrænsningen

Det er en betingelse for at indgå en tidsbegrænset lejekontrakt, at tidsbegrænsningen er begrundet i udlejers forhold. Er tidsbegrænsningen ikke tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold, så bortfalder denne og kontrakten er nu tidsubegrænset. Der er altid tale om en konkret vurdering, retspraksis siger dog noget om i hvilke tilfælde tidsbegrænsningen normalt holder.

Dette er eksempelvis, hvor udlejer fraflytter på grund af en udstationering eller en tidsbegrænset ansættelse. Det er ligeledes det tilfælde, hvor udlejer planlægger et salg af lejemålet på et senere tidspunkt, da markedet ikke er gunstigt på nuværende tidspunkt. Det er dog vigtigt at man kan dokumentere, at man har et fremtidigt salg til hensigt eller at man dokumentere udstationeringen/ansættelsen.

Formulering af tidsbegrænsning

Eftersom et vilkår om tidsbegrænsning er en fravigelse af lejelovens almindelige regler, skal dette fremgår udtrykkeligt af lejekontraktens § 11. Der gælder ikke særlige krav til, hvordan en formulering om tidsbegrænsning skal se ud. Det er dog en anbefalelsesværdigt, at begrundelsen for tidsbegrænsningen fremgår.

Boligreguleringslovens § 5, stk. 9

Bor udlejer i en reguleret kommune, skal han være opmærksom på at boligreguleringslovens § 5, stk. 9 gælder. Det betyder, at udlejer ikke kan aftale et levevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefuldt for lejeren end de vilkår der gælder for andre lejere i ejendommen.

Et vilkår om at lejemålet er tidsbegrænset, vil ofte være et mere byrdefuldt vilkår og er lejemålet det eneste der er gjort tidsbegrænset og svarer de øvrige lejevilkår til de lejevilkår, der er gældende for de ørige lejere, kan udlejer risikere tidsbegrænsningen tilsidesættes. Denne situation kan undgås ved, at man i forbindelse med fastsættelsen af huslejen, tager hensyn til lejemålet er tidsbegrænset.

Lejeperiodens udløb

Ved lejeperiodens udløb, skal lejer fraflytte lejemålet uden varsel.  Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om lejer flytter efter fristens udløb, for benytter lejeren det lejede mere end en måned efter lejeperiodens udløb, og er udlejer bekendt med at lejeren benytter lejemålet og har udlejer ikke opfordret lejer til at flytte, da fortsætter lejemålet tidsubegrænset på de aftalte vilkår. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på lejer og opfordrer denne til at flytte. Gør lejer ikke dette, skal sagen indbringes for fogedretten med henblik på en udsættelsesforretning.