Revision af vedligeholdelsesplaner

Læsetid: 2 minutter

Søren m. hus

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansen her

Revision af vedligeholdelsesplaner

Husk at få opdateret den løbende vedligeholdelsesplan

Rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner

En bred forligskreds besluttede i 2014 at indføre krav om rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner. Planerne, der skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på alle ejendomme, der er omfattede af boligreguleringslovens kapitel II – IV, skal revideres og ajourføres hvert år inden den 1. juli.

Reglerne gælder også for nyopførte ejendomme, om end omfanget af disses vedligeholdelsesplaner ofte vil være meget begrænset.

Udskydelse af planlagt vedligeholdelse 

Der er intet krav om, at et planlagt vedligeholdelsesarbejde skal udføres i det år, hvor det ifølge en tidligere vedligeholdelsesplan skal gennemføres. Det er altid op til udlejer eller dennes byggetekniske rådgiver at bestemme, hvornår et givent arbejde skal udføres for at sikre, at ejendommen fremstår i forsvarlig stand.

Ved revideringen er det således muligt at ændre planlagt vedligeholdelse og enten fremrykke eller udskyde arbejderne, afhængig af bygningsdelens beskaffenhed.

Udlejer skal holde ejendommen forsvarligt ved lige og kan ikke pålægges at udføre vedligeholdelsesarbejder, blot fordi det fremgår af en vedligeholdelsesplan. Såfremt lejerne indbringer spørgsmålet for huslejenævnet, kan man som udlejer dog risikere at blive pålagt at udføre vedligeholdelsesarbejder – både planlagt og andet – af huslejenævnet.

Det er uden betydning, om udgiften kan dækkes af årets hensættelser og indestående på vedligeholdelseskontiene.

Proceduren ved revision pg ajourføringen

I ejendomme med beboerrepræsentation skal denne indkaldes til et møde med henblik på drøftelse af revision og ajourføring af planen. Der er ikke formkrav til mødet og det er udlejer, der bestemmer hvordan planen skal ajourføres og beboerrepræsentationen har mere en rådgivende end bestemmende rolle.

Jeg vil anbefale at beboerrepræsentationen indkaldes med et rimeligt varsel, eksempelvis 14 dage, enten til drøftelse af et udkast til en vedligeholdelsesplan eller forud for den byggetekniske gennemgang.

Såfremt udlejer ikke indkalder beboerrepræsentationen til et møde, kan der ikke opkræves hensættelsesbeløb til udvendig vedligeholdelse fra lejerne indbringer sagen for huslejenævnet og frem til vedligeholdelsesplanen er udarbejdet korrekt.

Det er ikke nødvendigt at omdele vedligeholdelsesplanen eller offentliggøre den på hjemmeside, opslag eller lignende.

Udgifter

Udgiften til revision og ajourføring kan, modsat udgiften til udarbejdelsen, medtages på det omkostningsbestemte budget i ejendomme, hvor lejen reguleres efter disse bestemmelser.