Når udlejer skal afholde fraflytningssyn

Læsetid: 3 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

 

Da den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli 2015, fik vi også nogle nye regler for, hvordan fraflytningssynet skal afvikles. Med den nye lejelov skal en udlejer der har mere end en beboelseslejlighed, ifølge lejelovens § 98, stk. 2-5 afholde et fraflytningssyn senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted, ligesom udlejer skal udarbejde en fraflytningsrapport i forbindelse med fraflytningssynet.

Indkaldelse

Udlejeren skal syne boligen senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Dette tidspunkt vil typisk være, når lejeren aflevere nøglerne, og lejemålet er ryddet, og lejeren dermed ikke længere kan disponere over lejemålet. Det kan dog også være på andre tidspunkter, det afgørende er, hvornår det måtte stå udlejer klart, at lejeren ikke længere disponerer over lejemålet.

 

Indkaldelse til synet, skal foregå skriftligt med mindst en 1 uges varsel. Udlejer og lejer kan dog aftale et kortere varsel. Af bevismæssige grunde, bør udlejeren sikre sig skriftlig dokumentation for en sådan aftale.

 

Henset til at lejer skal have mindst en uges varsel, giver det reelt set kun udlejer en uge, hvori fraflytningssynet kan afholdes, medmindre der er aftalt et kortere varsel.

 

Det er vores anbefaling, at indkaldelsen sendes med almindelig som anbefalet q-post, for at kunne sikre sig dokumentation for, at man har indkaldt på behørig vis.

 

Fraflytningssynet

Fraflytningssynet foregår ved, at udlejeren sammen med lejeren gennemgår lejemålet og registrerer, om der mangler som følge at enten manglende vedligeholdelse eller misligholdelse, der skal udbedres for enten  lejerens eller udlejerens regning.

Er lejeren behørigt indkaldt til synet, men dukker lejeren ikke op, kan udlejeren gennemføre synet uden lejeren.

Vælger udlejer at indkalde til et nyt syn, skal synet forsat være afholdt inden 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at fraflytning er fundet sted.

Vi anbefaler at man på fraflytningssynet enten filmer eller tager billeder af lejemålet, for at kunne dokumentere, hvilken stand lejemålet var i ved fraflytning.

 

Fraflytningsrapport

Alt væsentligt ved lejemålet, som konstateret på fraflytningssynet, skal registreres i en fraflytningsrapport. Der stilles ikke formkrav til rapporten.

Møder lejeren frem til fraflytningssynet, og vil lejeren kvittere for modtagelse af rapporten, er det imidlertid et krav, at lejer skal have en fysisk kopi af rapporten. Dette kan eventuelt løses ved, at man udfylder to rapporter til synet, ved at rapporten udfyldes på gennemsalgspapir eller ved at udlejer tager et billede af rapporten og giver lejeren rapporten med.

Gennemfører udlejeren synet ved elektronisk registrering, skal lejeren have udleveret en udskrift af rapporten på synet.

Hvis lejeren ikke møder op på synet, eller lejeren ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, skal udlejeren sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Fristen på de 2 uger løber fra synet.

Det er vores anbefaling, at fraflytningsrapporten sendes med almindelig som anbefalet q-post, for at kunne dokumentere, at man har sendt denne til lejeren. Husk at du kun kan sende den per e-mail, hvis der er aftalt elektronisk kommunikation, jf. lejelovens § 4, stk. 2.