Når lejer ikke giver udlejer sin nye adresse

Læsetid: 2 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Ifølge lejelovens § 98, stk. 4, skal udlejer i forbindelse med fraflytningssynet udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejer ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten. Overholdes § 98, stk. 4 ikke, da mister udlejer sit krav på istandsættelse, men hvordan skal udlejer kunne fremsende fraflytningsrapporten, hvis han ikke har fået lejers nye adresse?

 

Lejers oplysningspligt

Ifølge lejelovens § 97, stk. 2, skal lejeren senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til. Bestemmelsen er dog usanktioneret, hvorfor lejer med vilje kan hemmeligholde sin nye adresse for udlejer uden konsekvenser. Udlejer kan således ikke kræve, at lejer oplyser sine nye adresse, men hvilke aktive handlinger forventes så af udlejer, når han forsat skal overholde reklamationsfristen i lejelovens § 98

 

Udlejers aktive handling

Retspraksis er indtil videre uklar, i forhold til om udlejer har en handlepligt i forhold til at forsøge at skaffe sig oplysninger på lejer.

Boligministeriet har i sin vejledning af den 21. oktober 2015 punkt 3.3.4. fremgår det, at ”Selvom det ikke fremgår af loven, kan lejeren ikke påberåbe sig for sen reklamation fra udlejerens side, og at udlejerens krav om istandsættelse er bortfaldet, hvis årsagen hertil er, at lejeren ikke har givet besked om sin nye adresse. Udlejeren kan dog på den anden side ikke forholde sig passivt og undlade at fremsende sit krav i denne situation. Udlejeren må forsøge at finde frem til lejeren adresse. Har lejeren ikke opgivet en ny adresse ved fraflytning har udlejeren ifølge retspraksis efter omstændighederne pligt til at indhente oplysninger om lejers nye adresse via folkeregisteret. ”. Boligministeriet mener således, at udlejer skal indhente lejers nye adresse via folkeregisteret og gør udlejer ikke dette, vil han fortabe retten til at kræve lejemålet istandsat.

 

På baggrund af Boligministeriets vejledning og det faktum, at vi endnu ikke har en klar dom på området, er det således vores anbefaling, at man hver 14. dage indhenter oplysninger på folkeregisteret og sørger for at gemme dokumentationen herfor, for at sikre at fristen i § 98 suspenderes, indtil udlejer på anden måde får eller burde have fået kendskab til lejerens nye opholdssted.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at oplysningerne kan indhentes elektronisk på www.borger.dk.

 

Det er således vigtigt, at du som udlejer ikke forholder dig passivt, såfremt lejer ikke har givet dig sin nye adresse.