Kan man smide en lejer ud, der larmer?

Læsetid: 3 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Ja det kan man, men det er ikke nødvendigvis en let proces.  En opsigelse eller en ophævelse af et lejeforhold som følge af lejers larm, forudsætter at lejerens larm er af sådan en karakter, at den kræver, at lejeren bliver udsat af lejemålet.

Når udlejer modtager klager

Ofte vil udlejer modtage mundtlige klager fra lejere i en ejendom over en anden lejer. Når det sker bør udlejer altid bede de klagende lejere om at klage skriftligt med angivelse af datoer og tidspunkter for larmen med en beskrivelse af larmen. Derudover bør udlejer gøre lejerne opmærksomme på, at det er vigtigt, at lejerne tør at stå ved deres klager, såfremt sagen ender i fogedretten eller i boligretten.

Udlejer skal ved modtagelsen af klagerne vurdere, hvad næste skridt skal være, og om forholdet er af en sådan karakter, at udlejer vil af med lejer. Det er vigtigt at foretage en grundig vurdering af sagens karakter, idet udlejer har bevisbyrden for, at forholdet kan sanktioneres, og hvordan det skal sanktioneres.

Udfærdigelse af en advarsel 

Udlejer bør derefter sende lejer en skriftlig advarsel, hvor udlejer angiver hvilke datoer og tidspunkter, der er klaget over larmen, samt opfordre lejeren til fremadrettet at opføre sig i overensstemmelse med god skik og orden. Derudover skal udlejer angive, at sagen kan indbringes for huslejenævnet, og/eller at lejemålet kan opsiges/ophæves, såfremt lejeren ikke retter sin opførsel. Udlejer skal sikre sig bevis for, at advarslen er kommet frem til lejer, og advarslen bør altid sendes med quickbrev og anbefalet brev.

Når der kommer flere klager

I tilfælde af at lejeren ikke ændrer sin opførsel, og udlejer fortsat modtager skriftlige klager over lejeren, skal udlejer igen vurdere, hvad næste skridt i sagen. Udlejer kan enten sende endnu en advarsel, indbringe sagen for huslejenævnet, opsige eller i meget alvorlige tilfælde ophæve lejemålet.

Udarbejdelse af opsigelse 

Såfremt udlejer ønsker, at lejer skal fraflytte lejemålet, og lejers opførsel er af en sådan karakter, at lejeforholdet kan opsiges, skal udlejer sende en skriftlig opsigelse til lejer. Tidsperspektivet i sagen er afgørende, således lejer ikke forlader sig på, at hans opførsel er accepteret, hvorefter udlejer opsiger lejemålet med henvisning til en gammel advarsel.

Opsigelsen skal være skriftlig og ligeledes sendes med quickbrev og anbefalet brev. Derudover skal opsigelsen oplyse lejeren om opsigelsesgrunden, samt angive hvornår lejeren skal være fraflyttet lejemålet. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Ofte vil det i lejekontrakten være angivet, at lejer skal fraflytte lejemålet 14 dage før. Endeligt skal opsigelsen indeholde oplysning om, at lejer har mulighed for skriftligt at gøre indsigelser mod opsigelsen inden 6 uger fra modtagelsen, og at udlejer herefter skal indbringe sagen for boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb.

Når lejer ikke flytter

Såfremt lejeren ikke kommer med indsigelser og ikke fraflytter lejemålet ved lejeforholdets ophør, skal udlejer bede fogedretten om at udsætte lejeren af lejemålet. Fogedretten vil herefter indkalde til et møde. Det er her det bliver afgørende, at der kan føres bevis for, at støjen har fundet sted.

Det vil altid være en konkret vurdering, hvad der skal gøres i den enkelte sag, men uanset sanktionen, er det vigtigt, at udlejer sikrer sig bevis for den adfærd, der bliver klaget over. Det er ligeledes vigtigt, at forholdet ikke når at blive ”gammelt”, således at både de klagende lejere og udlejer reagerer hurtigt.