Fraflytningssyn

Læsetid: 3 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Fodfejl ved fraflytningssyn kan koste udlejer sit krav på istandsættelse

Som udlejer er der en række forhold, der skal iagttages i forbindelse med lejers fraflytning. Reglerne gælder for udlejere, der udlejer mere end ét lejemål. Iagttagelse af reglerne er en forudsætning for, at udlejer ved lejers fraflytning kan gøre istandsættelseskrav gældende over for lejer.

Efter 1. juli 2015 er det nemlig blevet obligatorisk for udlejer at afholde et fraflytningssyn. Det gælder uanset om lejemålet er indgået før eller efter, at den nye lejelov af 1. juli 2015 trådte i kraft. Ifølge den gamle lov måtte udlejer selv vælge, om han ville afholde fraflytningssyn, og der var heller ikke de samme krav til indkaldelsen, som der er nu. Idet reglerne gælder uanset hvornår lejemålet er trådt i kraft, er det vigtigt at have styr på proceduren.

Udlejer skal syne lejemålet senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet lejemålet. Det er typisk, når lejer har ryddet lejemålet og afleveret nøglerne. Der kan dog også være tilfælde, hvor udlejer opdager – f.eks. i forbindelse med at lejer ikke betaler husleje – at lejer ikke længere bor i lejemålet.

Udlejers indkaldelse til fraflytningssyn skal ske skriftligt og med mindst en uges varsel. Udlejer har dermed ikke lang tid til at finde en dato for fraflytningssynet, idet fraflytningssynet skal afholdes senest 2 uger fra lejers fraflytning, og lejer har krav på mindst en uges varsel. Det er dog muligt, at udlejer og lejer aftaler et kortere varsel i forbindelse med, at lejemålet er opsagt eller ophævet. Hvis der aftales et kortere varsel, er det vigtigt, at udlejer har dokumentation herfor.

Ved afholdelse af fraflytningssynet skal der udfærdiges en fraflytningsrapport. Der er ingen formkrav til selve fraflytningsrapporten, men den bør tydeligt angive, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som følge af lejers flytning. I forhold til istandsættelsesarbejderne, er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt lejekontrakten er indgået før eller efter 1. juli 2015, idet det naturligvis fortsat er muligt at kræve nyistandsættelse for lejemål, der er indgået tidligere end 1. juli 2015, forudsat at det er aftalt i lejekontrakten.

Hvis lejer deltager i synet, har lejer krav på at få en fysisk kopi af fraflytningsrapporten. Det er derfor en fordel at anvende en blok eller en fraflytningsrapport med gennemslagspapir. I tilfælde af at lejer ikke vil underskrive fraflytningsrapporten, eller ikke møder op til det aftalte fraflytningssyn, er udlejer forpligtet til at sende lejer en kopi af fraflytningsrapport, senest to uger efter fraflytningssynet. Lejer er forpligtet til senest 8 dage efter fraflytning at oplyse udlejer sin nye adresse. Hvis lejer ikke gør det, har udlejer mulighed for at suspendere fristen på de to uger. Udlejer er dog samtidigt forpligtet til at indhente lejers nye adresse ved folkeregisteret, og også forpligtet til løbende at orientere sig om lejers nye adresse, hvis lejer i en periode er uden fast bopæl. Såfremt der er aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, kan fraflytningsrapporten sendes digitalt til lejer.

Udlejer skal derfor iagttage og overholde mange regler for at kunne gøre krav på istandsættelse gældende. Såfremt udlejer ikke overholder kravene til selve indkaldelsen samt fristerne for fremsendelse af fraflytningsrapporten, mister udlejer sit krav på istandsættelse. Det er udlejers bevisbyrde, at reglerne er overholdte, og udlejer bør derfor sikre sig dokumentation herfor, f.eks. ved at indkalde lejer via anbefalet brev.