Fraflytningssyn ved gamle og nye lejekontrakter

Læsetid: 3 minutter

Ændringen i lejeloven og boligreguleringsloven trådte i kraft den 1. juli 2015. De nye regler har som udgangspunkt kun betydning for lejekontrakter, der er underskrevet efter denne dato, men der er alligevel en række undtagelser, blandt andet i forbindelse med fraflytning, man som udlejer skal være opmærksom på. Kan udlejer ikke dokumentere at have overholdt kravene, kan der ikke kræves betaling for istandsættelse – selvom lejemålet blev overtaget nyistandsat.

Søren m. hus

                                                                       Advokatfuldmægtig Søren Saaby Hansen

Fraflytningssyn er obligatoriske – også selvom lejekontrakten er indgået før 1. juli 2015

Tidligere kunne udlejere selv bestemme, om de ønskede at syne lejligheden ved lejeforholdets begyndelse og ved lejers fraflytning. Er lejekontrakten underskrevet efter den 1. juli 2015 – og udlejer ejer mere end én beboelseslejlighed – skal der afholdes et flyttesyn når lejeren flytter ind i lejemålet og et fraflytningssyn når lejeren flytter ud af lejemålet.

Er lejeaftalen indgået før lovændringen, skal udlejere af mere end én beboelseslejlighed også afholde et fraflytningssyn. Det gælder også selvom der ikke er afholdt et indflytningssyn eller lejemålet er overtaget nyistandsat.

Husk formkrav og frister for indkaldelse

Lejeren skal indkaldes med mindst en uges varsel. Da der ikke er krav om at lejerne skal deltage i synet, kan indkaldelsen ske samtidig med, at udlejer bekræfter at have modtaget lejerens opsigelse. Der er ikke nærmere formkrav til indkaldelsen, ud over, at den skal være skriftlig. Har parterne aftalt, at de kan kommunikere digitalt eller har lejeren tidligere henvendt sig til udlejeren på e-mail, kan indkaldelsen ske pr. mail. Af bevismæssige årsager bør lejeren opfordres til at bekræfte modtagelsen af indkaldelsen. Alternativt kan indkaldelsen ske med anbefalet brev.

Skal lejeren fraflytte umiddelbart efter opsigelsen eller ophævelsen, er det muligt at aftale en kortere indkaldelsesfrist med lejeren. Aftalen bør af bevismæssige årsager være skriftlig og kan ske pr. mail.

Selve synet skal afholdes senest to uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejeren er fraflyttet lejemålet. Sædvanligvis aftales det, at lejeren afleverer nøglerne den sidste dag, vedkommende har råderet over lejemålet. Flyttesynet afholdes af praktiske årsager typisk samme dag. Hvis lejeren flytter før den sidste dag i lejeperioden, kan det være nødvendigt at flytte datoen for fraflytningssynet og dermed sende en ny indkaldelse til lejeren. Det kan være tilfældet hvor lejeren fortæller viceværten at han flytter en måned før tid og at han vil efterlade nøglerne under dørmåtten. Fristen på de to uger løber fra det tidspunkt hvor udlejer, administrator eller efter omstændighederne viceværten får at vide, at lejeren er flyttet.

Det er derfor vigtigt, at alle der har kontakt med lejere er opmærksomme på at give besked, hvis de hører om en lejers fraflytning i utide.

Er lejer flyttet uden at oplyse en ny adresse, bør indkaldelsen ske elektronisk. Er dette ikke muligt, bør der foretages et adresseopslag hos folkeregisteret. Kan lejeren ikke indkaldes, afholdes synet uden lejeren.

Flyttesynet og fraflytningsrapporten

Flyttesynet afholdes af udlejer, der eventuelt sammen med lejeren og beboerrepræsentationen gennemgår lejemålet. Det er udlejeren der udfærdiger synsrapporten og bestemmer, hvad der skal noteres. Er dele af lejemålet utilgængeligt, er det vigtigt at tage forbehold for eventuelle skjulte fejl og mangler.

Der gælder ikke særlige formkrav til flyttesynsrapporten, men hvis lejeren deltager i synet, skal rapporten udleveres i papirformat til lejeren umiddelbart efter synet. Den skal enten udfærdiges på gennemslagspapir eller digitalt og herefter udskrives på en printer. Loven giver ikke mulighed for at aftale, at rapporten kan sendes elektronisk, hvis lejeren deltager i synet.

Deltager lejeren ikke i synet, skal rapporten sendes så den når frem til lejeren senest to uger efter fristens udløb. Har parterne ikke aftalt digital kommunikation, bør fremsendelsen ske med anbefalet brev. Vær særlig opmærksom på, at et almindeligt brev kan være 5 hverdage om at komme frem.