Digital kommunikation

Læsetid: 2 minutter

_DSC3774

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat Charlotte Szocska her

Lejers elektroniske opsigelse var bindende, selvom der ikke var indgået aftale om elektronisk kommunikation 

I en nyere sag, Ø.L.K 1. april 2016,  var det i lejekontrakten mellem udlejer og lejer aftalt, at lejers opsigelse skulle være skriftlig. Lejer opsagde sit lejemål pr. e-mail den 22. august 2015 med fraflytning den 30. november 2015. Udlejer bekræftede opsigelsen både pr. e-mail og pr. brev.

Lejer fortrød sin opsigelse og tilbagekaldte den derfor den 17. november 2015 og gjorde i den forbindelse gældende, at opsigelsen ikke var gyldig henset til, at der ikke var indgået forudgående aftale om digital kommunikation i lejekontrakten.

Lejer skulle være fraflyttet lejemålet den 16. november 2015, og da lejer ikke gjorde det, iværksatte udlejer udsættelsesforretning via fogedretten.

Lejer påstod, at udsættelsesforretningen ikke kunne fremmes, da der ikke var indgået aftale om digital kommunikation, hvorimod udlejer påstod sagen fremmet og anførte ligeledes, at lejer havde udvist passivitet.

Fogedretten bemærkede, at det fremgår af lejelovens § 4, stk. 2, at digital kommunikation, i de tilfælde hvor loven kræver skriftlighed, ikke kan anvendes uden forudgående aftale. Fogedretten fandt dog i forlængelse heraf, at selvom der i denne sag ikke var indgået en udtrykkelig aftale om digital kommunikation, havde lejer, ved at fremsende sin opsigelse pr. e-mail, ændret praksissen mellem parterne, hvilket udlejer accepterede ved at bekræfte opsigelsen.

På baggrund heraf fandt fogedretten, at lejer kunne udsættes af lejemålet. Lejer var uenig og bad landsretten om at tage stilling til spørgsmål. Landsretten var enig i fogedrettens afgørelse, og vurderede derfor også, at lejer kunne udsættes af lejemålet.

Afgørelsen fastslår altså, at det beskyttelseshensyn, der fremgår af lejelovens § 4, stk. 2, som er indsat for at beskytte lejeren, kan fraviges, når lejer selv ændrer praksissen mellem parterne. Dog forudsat at udlejer bekræfter ændringen. I en tidligere afgørelse, TBB.2012.179Ø, opsagde lejer ligeledes lejemålet pr. mail, hvilket udlejer ikke accepterede.

Udlejer har, modsat lejer, ikke samme mulighed for at fravige skriftlighed, medmindre udlejer i lejekontrakten har angivet, at der er aftalt digital kommunikation mellem parter i henhold til lejelovens § 4, stk. 2.

Beskyttelseshensynet kan derfor alene fraviges af lejer, men udlejer har dog mulighed for at modsætte sig.