Indflytningssyn

Indflytningssyn

I forbindelse med de seneste lejelovsændringer den 1. juli 2015, fik vi nye regler for indflytningssyn. Udlejere med mere end et lejemål, er nu iht. lejelovens §9, stk. 2 forpligtet til at afholde indflytningssyn i forbindelse med en lejers overtagelse af lejemålet. Her fastslås lejemålets stand, ligesom udlejer i tilknytning til indflytningssynet skal udarbejde en indflytningsrapport.

Lejeloven om indflytningssyn

Ændringen af lejeloven den 1. juli 2015 har, som sagt, skærpet kravene til udlejers afholdelse af indflytningssyn. Dette er sket både for at beskytte lejeren, men også så udlejer bedre kan gøre krav gældende over for lejer ved fraflytning. Lejelovens §9, stk. 2 beskriver, at udlejer med mere end 1 lejemål er forpligtet til at afholde indflytningssyn og dokumentere lejemålets stand i en rapport.

Reglerne om afholdelse af indflytningssyn – både i forhold til rettidig indkaldelse, selve afholdelsen af indflytningssynet samt udarbejdelse og fremsendelse af flytterapporten fra indflytningssynet – er særdeles vigtige for udlejer at overholde. Overholder udlejer ikke alle kravene, kan det betyde, at udlejer mister retten til at opkræve lejer for istandsættelse ved fraflytning.

Indkaldelse til indflytningssyn

Lejer skal indkaldes til indflytningssynet, således denne har mulighed for at deltage. Indkaldelsen til indflytningssyn er ikke underlagt formkrav, og der er heller ikke direkte regler for, hvor lang tid forinden, lejer skal være indkaldt.

 

Det vil sige, at udlejer kan indkalde til indflytningssyn mundtligt såvel som skriftligt. Udlejer vil dog altid bære bevisbyrden for, at der er indkaldt korrekt, og derfor anbefales det altid at indkalde skriftligt. Lejeren kan med fordel indkaldes i samme mail, som lejekontrakten fremsendes til underskrift.

 

Der gælder ikke et krav for længden af varslet forinden synet, og udlejer har alene pligt til at indkalde med et rimeligt varsel. Et rimeligt varsel skal dog være så langt, at lejer reelt har mulighed for at deltage i synet. I praksis bør varslet derfor ikke være under en uge.

Indflytningssyn efter lejeloven

På indflytningssynet gennemgås lejemålet for at dokumentere dets stand, og om der måtte være eventuelle fejl eller mangler.

 

Det er ikke et krav, at lejer skal deltage i indflytningssynet, hvorfor indflytningssynet med fordel kan afholdes samtidig med, at lejer modtager nøglerne til lejemålet – således kan lejers fremmøde bedst muligt sikres.

 

For at gøre indflytningssynet mere enkelt kan udlejer udfylde flytterapporten til flyttesynet på forhånd på baggrund af den senest udarbejdede fraflytningsrapport for lejemålet.

 

Vi anbefaler, at man i løbet af indflytningssynet fotograferer lejemålet grundigt, så det klart fremgår, hvor i lejemålet, der er fejl og mangler. Derudover bør parterne ved indflytningssynet gennemgå hvert rum for sig, ”flade for flade”, og løbende specificere hver mangel i rapporten.

 

Det kan ligeledes anbefales, at udlejer noterer lejemålets hårde hvidevarers stand, alder og fabrikat, således det er klart, hvilke hårde hvidevarer, der hører til lejemålet.

 

Læs også om fraflytningssyn

Rapport til dokumentation ved indflytningssyn

Der er ikke formkrav til selve rapporten ved indflytningssynet, men vi anbefaler udlejere at tage udgangspunkt i en standardformular, idet standardformularer typisk kan hjælpe udlejer med at komme rundt om alle relevante forhold. Flytterapporten kan med fordel haves elektronisk, idet udlejer herved nemmere kan rette og tilføje under gennemgangen, ligesom fremsendelse af lejers eksemplar af rapporten bliver nemmere. Rapporten bliver samtidig nemmere at anvende som sammenligningsgrundlag ved fraflytningen.

 

At lejer deltager ved indflytningssynet, er ikke irrelevant, idet udlejer skal sikre sig, at lejer modtager sit eksemplar af flytterapporten fra indflytningssynet på det korrekte tidspunkt.

 

Hvis lejer deltager, skal lejer have sit eksemplar allerede ved synet enten ved at få en fysisk eller digital kopi. Den digitale kopi skal altså fremsendes, mens parterne er i lejemålet. Lejer er ved modtagelsen forpligtet til at bekræfte modtagelsen med sin underskrift. Hvis eksemplaret er fremsendt elektronisk, skal lejer ligeledes bekræfte modtagelsen elektronisk. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at lejers underskrift kun bekræfter modtagelsen og ikke, at lejer er enig i rapportens indhold.

 

Hvis lejer vælger ikke at deltage i synet eller nægter at underskrive rapporten fra indflytningssynet, er udlejer forpligtet til at fremsende den senest 2 uger efter synet, hvor lejer ligeledes er forpligtet til at bekræfte modtagelsen.

Har du spørgsmål til indflytningssyn, er du velkommen til at kontakte advokaten

Claus Damsbo Pedersen
Agenda Advokater