Depositum og forudbetalt leje

Betaling af depositum

Uanset om du udlejer et værelse eller hele din bolig, kan du i lejekontrakten opkræve en økonomisk sikkerhed i form af depositum og forudbetalt husleje. I dette blogindlæg gennemgår vi omfanget af betaling af depositum og forudbetalt leje i detaljerne. 

Depositum

1. Hvad er et depositum?

Udlejer kan opkræve et depositum af lejer som sikkerhed for de udgifter han kan have i forbindelse med udbedring af skader, istandsættelse ved fraflytning efter normalistandsættelse eller hvis lejer skylder udlejer penge på anden vis.

2. Hvor meget må der opkræves i depositum ved indflytning?

Udlejer må opkræve lejer depositum der svarer til op til 3 måneders husleje.

 

Hvis udlejer efter din fraflytning berettiget har istandsat for et beløb der overstiger det indbetalte depositum, kan udlejer fortsat opkræve det resterende beløb af betalt af lejer. Dette sker sjældent, men kan være tilfældet for eksempel hvis du fraflytter et lejemål du har boet i over mange år, eller hvis du for eksempel har ødelagt et dyrt trægulv der skal erstattes.

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at hvis huslejen forhøjes, kan udlejer også kræve, at depositummet forhøjes tilsvarende, medmindre udlejer i kontrakten har garanteret for, at der ikke sker opkrævning af yderligere depositum ved huslejestigning.

3. Hvornår skal udlejer tilbagebetale lejers depositum?

Når lejer fraflytter lejemålet og der er sket istandsættelse af lejemålet, så skal det overskydende depositum tilbagebetales til lejer, såfremt det fulde beløb ikke er opbrugt. Der er ingen frist i lejeloven der regulerer, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale lejers depositum efter fraflytning. Hovedreglen er dog, at det skal tilbagebetales så snart så snart udlejer har gjort istandsættelseskravet op herunder eventuelle erstatningskrav for skader på lejligheden. Vær opmærksom på, at du efter den nye lejelov fra 2015 kun kan bruge depositummet til normalistandsættelse og altså ikke nyistandsættelse af lejemålet.

 

Udlejer har pligt til at udarbejde en opgørelse over de ting der er udbedret i lejemålet, som udlejer mener, at du har ansvaret for, herunder dokumentation i form af malerregninger og øvrige håndværkerregninger. På den måde kan du se hvad dine penge er brugt på samt hvor store regningerne er løbet op i. På den måde har du en bedre mulighed for at gøre indsigelse imod istandsættelseskravet fra udlejer.

 

Der er i øvrigt ingen lovregulerede grænser for, hvornår udlejer skal have gjort kravene op, hvorfor det i nogle tilfælde kan tage lang tid at få afregnet. I retspraksis er der dog set accept af en tidsperiode på én til halvanden måned for at tilbagebetale overskydende depositum, hvis ikke depositummet er brugt op.

Forudbetalt leje

Lejer kan, udover depositum, kræve, at lejer betaler forudbetalt leje ved indflytning. Udlejer kan kræve op til tre måneders forudbetalt leje, og beløbet kan ligesom med depositum forhøjes, hvis huslejen stiger i løbet af lejeperioden. Forudbetalt leje fungerer på den måde, at når lejer har opsagt lejemålet, kan han undlade at betale husleje de sidste måneder af lejeforholdet, og på den måde kan den forudbetalte leje “spise sig selv op”. Forstået på den måde, at den forudbetalte leje modregnes i de sidste måneders husleje, og anvendes til at dække huslejeudgifterne i opsigelsesperioden.

Når du opsiger lejemålet, har udlejer en genudlejningspligt hvilket indebærer, at han hurtigst muligt skal forsøge at finde nye lejere inden udløbet af din opsigelsesperiode. Finder udlejer nye lejere inden udløbet af din opsigelsesperiode, og ønsker du af fraflytte lejemålet før tid, skal du have tilbagebetalt den forudbetalte leje for perioden hvor den nye lejer er flyttet ind til opsigelsesperiodens oprindelige udløb.

Generelle regler for depositum og forudbetalt leje

Er det valgfrit for udlejer at opkræve depositum og forudbetalt leje?

Det er ikke et lovkrav, at udlejer skal opkræve hverken depositum eller forudbetalt leje af lejer. Alligevel vælger, næsten undtagelsesvist, alle udlejere alligevel at opkræve den økonomiske sikkerhed i form af depositum og forudbetalt leje, som de er berettiget til.  Udlejer kan også vælge kun at opkræve forudbetalt leje eller kun at opkræve depositum. Dette skal blot fremgå af lejekontrakten hvad der er opkrævet af beløb, samt for hvor mange måneders husleje det udgør (dog maksimalt 3 måneders forudbetalt leje og 3 måneders depositum).

Hvornår skal der indbetales depositum og forudbetalt leje?

Det fremgår som oftest af lejekontrakten hvornår depositum og forudbetalt leje skal være indbetalt, hvilket altid bør ligge på et tidspunkt før lejers indflytning. Indbetales beløbet ikke i tide, så er udlejer berettiget til at ophæve lejekontrakten.

Læs nærmere om betaling af leje, depositum og forudbetalt leje i lejelovens kapitel VI, §§ 32-35.