Tidsbegrænset leje

Hvis en lejeaftale er angivet som tidsbegrænset, ophører aftalen uden opsigelse ved periodens udløb. Aftalen er som udgangspunkt uopsigelig i perioden for begge parter, med mindre andet er angivet i lejeaftalen.

Som ejer af en bolig kan du udleje denne i en tidsbegrænset periode aftalt ved indgåelse af lejeaftale. Der er intet loft på hvor lang periode, der kan aftales. Tidsbegrænsningen skal blot være betinget af udlejers forhold og noteres i lejekontraktens §11 om særlige vilkår. Det er således vigtigt at notere en god begrundelse, for eksempel ønske om at sælge boligen senere. Læs nærmere om udlejning af boliger under salg

Ved tidsbegrænsede lejeaftaler på mere end to år, hvor lejer efterfølgende ønsker at fortsætte aftalen ubegrænset, kan boligretten stille skærpede krav til udlejers argumentation for egne forhold, der berettiger at aftalen ophører. Hvis lejer nægter at fraflytte lejemålet, kan argumenter om et ønsket salg tilsidesættes af boligretten.

 

Tidsubegrænset leje

Er lejeaftalen indgået for en tidsubegrænset eller ubestemt periode, kan udlejer som udgangspunkt ikke opsige aftalen, med mindre denne i væsentlig grad misligholdes af lejer, for eksempel ved særlig grov overtrædelse af husorden, manglende huslejebetaling over længere periode eller lignende.

Ved tidsubegrænset leje kan lejer opsige lejemålet med en i lejekontrakten aftalt opsigelsesfrist, dog maks. tre måneder. Lejer dækker fortsat udgifter til husleje og a conto-forbrug i opsigelsesperioden. Vælger lejer at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, er du som udlejer forpligtet til at klargøre lejemålet til genudlejning og aktivt annoncere efter nye lejere, som kan overtage lejemålet hurtigst muligt. Læs nærmere om depositum og forudbetalt leje.

 

Udlejers opsigelse af lejeaftale

Som udlejer kan du opsige en gældende lejeaftale ved:

  • Udlejning af enkelte værelser, når værelset er en del af udlejers egen bopæl (lejlighed eller en- eller tofamilies hus)
  • Udlejning af en lejlighed i en tofamilies beboelsesejendom, hvor udlejer selv bor i den anden lejlighed
  • Inddragelse af den lejede lejlighed til eget brug (fordi udlejer selv skal bo i lejligheden – bemærk: det forbindes ikke med retmæssig eget brug at sætte boligen til salg)
  • Nedrivning af ejendommen eller så omfattende ombygning / renovation, at boligen ikke kan bebos, imens renovationen forestår (i så fald skal udlejer tilbyde lejer genhusning)
  • Lejers tilsidesættelse af betingelserne i lejekontrakten eller af god skik og orden, trods udlejers påtale heraf (Læs mere herom i Lejelovens §79)

En opsigelse fra udlejers side skal altid være skriftlig og indeholde oplysning om grunden til opsigelsen. Endvidere skal det fremgå, at lejer har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest 6 uger efter, vedkommende har modtaget denne. Hvis opsigelsen ikke opfylder disse betingelser, er den ugyldig.

Med mindre andet er aftalt i lejeaftalen, kan udlejer ikke opsige lejer i forbindelse med salg af en ejerlejlighed, der er lejet ud, mens den var under salg. Salg af boligen er ikke omfattet af udlejers ret til selv at anvende boligen. Derimod vil det være købers ret at opsige lejer med henblik på egen brug af boligen til beboelse. Opsigelsesvarsel for denne type opsigelse er 12 måneder.

Læs mere om opsigelsesregler i Lejelovens Kapitel XIII, § 82-84

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om fremleje af din bolig
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om depositum og forudbetalt leje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt