Tidsbegrænset leje

Hvis du angiver en lejeaftale som tidsbegrænset, så ophører aftalen uden opsigelse, når den aftale periode udløber. Som udgangspunkt kan hverken du eller din lejer opsige aftalen i denne periode, medmindre I har aftalt noget andet i lejekontrakten.

 

Du kan udleje en bolig du selv ejer i en tidsbegrænset periode som I aftaler, når I indgår lejeaftalen. Der er ingen øvre grænse for, hvor lang en periode, I kan aftale, men du skal som udlejer begrunde tidsbegrænsningen og notere den i lejekontraktens §11 om særlige vilkår. Det er vigtigt at notere en god begrundelse, for eksempel et ønske om at sælge boligen senere. Læs nærmere om udlejning af boliger under salg.

 

Hvis I aftaler en tidsbegrænset lejeperiode, som varer længere end 2 år, og din lejer ønsker at blive boende efterfølgende, så kan boligretten skærpe sine krav til din argumentation for at begrænse lejeperioden. Det betyder, hvis du for eksempel aftaler en lejeperiode på 3 år, og dine lejere derefter ikke ønsker at flytte, så kan du risikere at skulle argumentere for din ret til boligen i boligretten. Boligretten kan vælge at tilsidesætte dit ønske om at sælge boligen, hvis din lejer nægter at fraflytte og får medhold i boligretten.

 

Tidsubegrænset leje

Hvis I indgår en lejeaftale, hvor lejeperioden er ubegrænset, kan du, som udlejer, som udgangspunkt ikke opsige aftalen, medmindre aftalen i væsentlig grad misligholdes af lejer, for eksempel ved særlig grov overtrædelse af husordenen, manglende huslejebetaling over en længere periode eller lignende.

 

Ved tidsubegrænset leje kan din lejer opsige lejemålet med den tidsfrist, I har aftalt i lejekontrakten, dog højst tre måneder. Lejeren dækker stadig udgifterne til husleje og a conto-forbrug i opsigelsesperioden. Hvis din lejer vælger at fraflytte lejemålet inden opsigelsesperiodens udløb, er du som udlejer forpligtet til at klargøre lejemålet til genudlejning og aktivt annoncere efter nye lejere, som kan overtage lejemålet hurtigst muligt. Læs nærmere om depositum og forudbetalt leje.

 

Udlejers opsigelse af lejeaftale

Som udlejer kan du opsige en gældende lejeaftale ved:

  • Udlejning af enkelte værelser, når værelset er en del af din egen bopæl (lejlighed eller en- eller tofamilies hus)
  • Udlejning af en lejlighed i en tofamilies beboelsesejendom, hvor du selv bor i den anden lejlighed
  • Inddragelse af den lejede lejlighed til eget brug (fordi du selv skal bo i lejligheden – bemærk: det forbindes ikke med retmæssig eget brug at sætte boligen til salg)
  • Nedrivning af ejendommen eller så omfattende ombygning / renovation, at boligen ikke kan bebos, imens renovationen forestår (i så fald skal du tilbyde lejer genhusning)
  • Lejers tilsidesættelse af betingelserne i lejekontrakten eller af god skik og orden, trods at du har påtalt det (Læs mere herom i Lejelovens §79)

En opsigelse fra din side skal altid være skriftlig og indeholde oplysning om grunden til opsigelsen. Det skal også fremgå, at din lejer har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest 6 uger efter modtagelsen. Hvis opsigelsen ikke opfylder disse betingelser, er den ugyldig.

 

Medmindre I har aftalet andet, kan du ikke opsige din lejer i forbindelse med salg af en ejerlejlighed, der er lejet ud, mens den var til salg. Salg af boligen er ikke omfattet af udlejers ret til selv at anvende boligen. Derimod vil det være købers ret at opsige lejer med henblik på egen brug af boligen til beboelse. Opsigelsesvarslet er i så fald 12 måneder. Det vil sige, at du ikke kan opsige din lejer, når du får din bolig solgt, men køberen kan opsige lejeaftalen – dog har lejeren så et år til at flytte.

 

Læs mere om opsigelsesregler i Lejelovens Kapitel XIII, § 82-84

 

Læs mere om udlejning af lejlighed
Læs mere om fremleje af din bolig
Læs mere om fastsættelse af husleje
Læs mere om depositum og forudbetalt leje
Læs mere om udlejning af boliger under salg
Læs mere om skatteregler ved udlejning af boliger
Læs mere om udfærdigelse af lejekontrakt